21 km Run Training Program

12 weeks Sub 2 hours half marathon training plan


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

5 ข้อควรรู้ก่อนเริ่ม เข้าโปรแกรมซ้อม TCtriathlon 12 weeks Sub 2 hours half marathon

1.นักกีฬาควรเคยผ่านการจับเวลาการวิ่ง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร มาแล้ว โดยสามารถทำเวลาได้ตำ่กว่า 30 นาที ในการวิ่ง 5 กม. และต่ำกว่า 60 นาทีในการวิ่ง 10 กม. มาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งของทั้งสองระยะทาง

2.ก่อนเริ่มซ้อมตามโปรแกรมการซ้อมนี้ นักกีฬาควรมีพื้นฐานและประสบการณ์การวิ่งระยะไกลที่มากกว่า 10 กิโลเมตร มาแล้วอย่างน้อย 1-2 ปี

3.สามารถแบ่งเวลามาฝึกซ้อมได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4-8 ชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 สัปดาห์

4.ควรมีการพักผ่อนอย่างน้อยคืนละ 7-8 ชั่วโมงก่อนทำการฝึกซ้อม

5.ก่อนทำการซ้อมต้องมีการอบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และ หลังการฝึกซ้อมทุกครั้งต้องมีการ คูลดาวน์เพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวคืนสู่สภาพเดิม

แผนการซ้อมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาสามารถจบการแข่ง 21 กม หรือ Half Marathon ได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง

ทั้งนี้การซ้อมตามแผนการซ้อมนี้ไม่ได้เป็นการรับประกัน ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

เนื่องจากผลการแข่งขึ้นอยู่กับปัจจัยและตัวแปรต่างๆ ทั้งในช่วงการเตรียมตัวและในช่วงการแข่ง เช่น อาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของนักกีฬา สภาพเส้นทางและอากาศในวันแข่ง และปัจจัย อื่นๆ

อย่างไรก็ตาม หากท่านสามารถฝึกซ้อมได้ตามแผนการซ้อมนี้ตลอด 12 สัปดาห์ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการซ้อมวิ่งที่มีระบบ และ มีประสิทธิภาพ ซึ่งท่านสามารถนำไปปรับใช้กับการแข่งของท่านในอนาคตได้อย่างแน่นอน


WEEK 1

Mid long run 12 km

• Warm 2 km + stretching
• 5 km at pace 6:10-6:20 min/km
• 5 km at pace 6:00-6:10 min/km
• Cool down 5 minutes

8 km easy run

Around 6:45 -7:00 min/km

Tempo run 10 km

• Warm 10 minutes + stretching
• 2 sets of
1 km at pace 5:40 min/km + 0.5 km easy
1 km at pace 5:30 min/km + 0.5 km easy
1 km at pace 5:20 min/km + 0.5 km easy
• Cool down 1 km

Long run 15 km

• Warm 2 km + stretching
• 6 km at pace 6:30-6:45 min/km
• 6 km at pace 6:15-6:30 min/km
• 1 km Cool down

WEEK 2

Tempo 11 km run

• Warm 10 minutes + stretching
• 2 sets of
2 km at 5:40 min/km + 0.5 km easy
2 km at 5:30 min/km + 0.5 km easy
• Cool down 1 km

9 km easy run

Around 6:45 -7:00 min/km

Long run 15 km

• Warm 2 km + stretching
• 6 km at pace 6:30-6:45 min/km
• 6 km at pace 6:15-6:30 min/km
• 1 km Cool down

WEEK 3

Mid long run 13 km

• Warm 1 km + stretching + 2 sets leg lunges
• 4 km at pace 6:20 min/km
• 4 km at pace 6:00 min/km
• 4 km at pace 6:20 min/km
• Cool down 5 minutes

8 km easy run

Around 6:45 -7:00 min/km

Tempo run 9 km

• Warm 10 minutes + stretching
• 4 sets of
1 km at pace 5:30 min/km + 0.5 km easy
1 km at pace 5:20 min/km + 0.5 km easy
• Cool down 1 km

Long run 16 km

• Warm 2 km + stretching
• 7 km at pace 6:45 min/km
• 7 km at pace 6:30 min/km
• Cool down 5 minutes

WEEK 4

Tempo 12 km run

• Warm 2 km + stretching + 3 sets leg lunge
• 3 sets of
2.5 km at 5:40 min/km + 0.5 km easy
• Cool down 1 km

9 km speed run

• Warm 2 km
• 4 x (1 km @ 5:10 min/km + 0.5 km easy)
• Cool down 1 km

Long run 14 km

• Warm 2 km + stretching
• 12 km at pace 6:15-6:30 min/km
• 5 minutes cool down

WEEK 5

Long run 16 km

• Warm 2 km + stretching
• 4 X 3.5 km
- 2 km @ 6:30 min/km +1.5 km @ 6:15 min/km
• Cool down 5 min

Tempo run 12 km + 3 sets leg circuit

(10 reps/set : Forward , Backward , side lunge)
• Warm 1.5 km
• 3 km @ 5:40 min/km + 0.5 km easy jog
• 3 km @ 5:35 min/km + 0.5 km easy jog
• 3 km @ 5:30 min/km + 0.5 km easy jog
• Cool down 5 min

Easy run 8km

Pace around 6:45 -7:00 min/km

10 km time trial

Warm 10-15 minutes + 10 km time trial
(Try to finish 10km under 55 min)

WEEK 6

Long run 17 km
• Warm 2 km
• Run 15 km @ 6:30-6:45 min/km
5 km time trial
• Warm 2 km
• 5 km time trial (26-27 min or under)
• Cool down 5-10 min
3 set of leg Circuit + Easy run 6 km
(10 reps/set : Forward , Backward , side lunge)
Pace around 6:45 -7:00 min/km.

WEEK 7 (Total distance = 50km )

Long run 15 km

Warm 2 km + stretching
12 km @ 6:20-6:30 min/km
Cool down 1 km

Tempo run 14 km

Warm 2 km
2 km @ 5:40 min/km + 1 km @ 6:10 min/km
2 km @ 5:35 min/km + 1 km @ 6:05 min/km
2 km @ 5:30 min/km + 1 km @ 6:00 min/km
2 km @ 5:25 min/km + 1 km @ 5:55 min/km
Cool down 5 min

Easy run 9 km

Pace around 6:40-6:50 min/km

12 km endurance run

Warm 1 km + stretching + 3 sets of leg circuit
(Forward, Backward, Side lunge)
10 km @ 5:50-6:00 min/km
Cool down 1 km

Week 8 (Total distance = 30 km)

Long run 18 km

Warm 2 km
Run 15 km @ 6:30-6:45 min/km
Cool down 1 km

6 km speed session

Warm 1 km
4 x 1 km @ 5:10-5:20 min/km + 0.2 km easy jog
Between sets do leg circuits (Forward, Backward, Side lunge)
Cool down 5-10 min

Easy run 6 km

Pace around 6:45 -7:00 min/km

WEEK 9 (Total distance = 54 km )

Long run 18 km

Warm 2 km + stretching
15 km @ 6:20-6:30 min/km
Cool down 1 km

Easy run 8 km

Pace around 6:40-6:50 min/km

Tempo run 13 km

Warm 2 km
3 set of
3 km @ 5:20-5:30 min/km + 0.5 km easy jog + forward lunge (1st set) , backward lunge (2nd set), side lunge (3rd set)
Cool down 0.5 km

15 km mid long run

Warm 1 km
13 km @ 5:40-5:50 min/km
Cool down 1 km

Week 10 (Total distance = 36 km)

Long run 20 km

Warm 2 km + 3 set of leg circuit ( Forward + Backward + Forward & Backward lunge)
Run 17 km @ 6:10-6:20 min/km
Cool down 1 km

10 km time trial

Warm 10 min + stretching
10 km time trial (Should be able to remain at least 5:30-5:35 min/km pace : total time = 56 min or below)
Cool down 5-10 min

Easy run 6 km

Pace around 6:30 - 6:45 min/km

Week 11 (Total distance = 30 km)

Mid long run 12 km

Warm 2 km
Run 9 km @ 6:00-6:10 min/km
Cool down 1 km

Speed session 11 km

Warm 1 km
6 x 1 km @ 5:00 min/km + easy jog 0.5 km between sets + leg lunge (forward , backward, side) between sets
Cool down 1 km

Easy run 7 km

Pace around 6:30 -6:50 min/km

Week 12 (Race Week)

Speed session

Warm 2 km
5 x 800m @ 5:00 min/km + 0.2 km easy jog
Cool down 1 km

Easy run 30 minutes

Race day !!! (Take 1 gel every 30 minutes )

  • First 3 km run @ 5:45-5:50 min/km
  • Km 4-8 run @ 5:40 min/km
  • Km 9-14 run @ 5:35 min/km
  • Km 15-20 run @ 5:30 min/km or under
  • Last km go all out!!!

TCtriathlon

IRONMAN U CERTIFIED COACH

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านบทความภาษาไทยอื่นๆของ TCtriathlon
สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารและ Free Traithlon Training program
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.