Sub 1 hr 10km Run Plan

By TCtriathlon


Buy Me a Coffee at ko-fi.com

5 ข้อควรรู้ก่อนเริ่ม เข้าโปรแกรมซ้อม 12 weeks Sub 1 hour 10km

* นักกีฬาควรเคยผ่านการจับเวลาการวิ่ง 5 กิโลเมตร มาแล้ว โดยสามารถทำเวลาได้ตำ่กว่า 30 นาที ในการวิ่ง 5 กม. มาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง

* ก่อนเริ่มซ้อมตามโปรแกรมการซ้อมนี้ นักกีฬาควรมีพื้นฐานและประสบการณ์การวิ่งระยะไกลที่มากกว่า 10 กิโลเมตร มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

* สามารถแบ่งเวลามาฝึกซ้อมได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4-7 ชั่วโมง ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 สัปดาห์

* ควรมีการพักผ่อนอย่างน้อยคืนละ 7-8 ชั่วโมงก่อนทำการฝึกซ้อม

* ก่อนทำการซ้อมต้องมีการอบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และ หลังการฝึกซ้อมทุกครั้งต้องมีการ คูลดาวน์เพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวคืนสู่สภาพเดิม

แผนการซ้อมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาสามารถจบการแข่งวิ่ง 10 กม หรือ Mini Marathon ได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

เนื่องจากผลการแข่งขึ้นอยู่กับปัจจัยและตัวแปรต่างๆ ทั้งในช่วงการเตรียมตัวและในช่วงการแข่ง เช่น อาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยของนักกีฬา สภาพเส้นทางและอากาศในวันแข่ง และปัจจัย อื่นๆ การซ้อมตามแผนนี้ จึงไม่ได้เป็นการรับประกัน ผลการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม หากท่านสามารถฝึกซ้อมได้ตามแผนการซ้อมนี้ตลอด 12 สัปดาห์ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการซ้อมวิ่งที่มีระบบ และ มีประสิทธิภาพ ซึ่งท่านสามารถนำไปปรับใช้กับการแข่งของท่านในอนาคตได้อย่างแน่นอน
Buy Me a Coffee at ko-fi.com

banner


TC Triathlon

Subscribe, like and share for more useful articles, photos and videos.